O projekcie

Projekt p.n. „ZAWODOWY KOMPAS – ODPOWIEDZIALNY WYBÓR SZKOŁY ZAWODOWEJ” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży (Polska) oraz partnera ponadnarodowego Bildungsverbund Thringer Unternehmen e. V. (Niemcy) w okresie 01/2019-12/2021 r. Obejmuje on wypracowanie z wykorzystaniem i adaptacją rozwiązań stosowanych przez BVTU, zapewniających lepsze dostosowanie sytemu kształcenia we wspieraniu absolwentów szkół ponadpodstawowych w odpowiedzialnym wyborze kierunku kształcenia zawodowego. Projekt odpowiada na problem nietrafnych wyborów kierunku kształcenia przez absolwentów szkół podstawowych, których negatywnie skutkują na wielu poziomach:

 •  ucznia: niższe angażowanie się do nauki zawodu, zagrożenie wypadnięciem z kształcenia,
 •  szkoły: brak efektywności kształcenia, blokowanie miejsc dla innych uczniów,
 •  rynku pracy: niewystarczające kompetencje zawodowe, obniżona zdolność do zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych,
 •  instytucji rynku pracy: potrzeba przekwalifikowania i dodatkowe nakłady na utrzymanie integracji z rynkiem pracy (urzędy pracy, opieka społeczna),
 •  administracji odpowiedzialnej za kształcenie: zmniejszenie efektywności nakładów na edukację.

CEL projektu: lepsze dostosowanie w okresie 01/2019-12/2021 systemu kształcenia w Polsce na poziomie szkoły podstawowej do potrzeb rynku pracy przez opracowanie nowego rozwiązania z wykorzystaniem doświadczenia partnera ponadnarodowego BVTU, zawierającego Program edukacyjny z narzędziem ICT oraz Przewodnik, podwyższającego zdolność uczniów szkół podstawowych do odpowiedzialnego wyboru kierunku kształcenia zawodowego oraz wdrożenie nowego rozwiązania w okresie do 12/2021 w szkołach podstawowych. Cele szczegółowe:

 • podwyższenie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych w zakresie lepszego dostosowania systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy przez zastosowanie nowych narzędzi,
 • podwyższenie powiązania szkół podstawowych z gospodarką poprzez wdrożenie Programu edukacyjnego Zawodowy Kompas,
 • zwiększenie u uczniów zdolności identyfikacji przyszłego zawodu w kontekście wyboru szkoły zawodowej poprzez ich udział w Programu edukacyjnym Zawodowy Kompas,

Grupą docelową będą szkoły podstawowe i uczniowie ostatnich klas tych szkół z pow. łomżyńskiego i ostrołęckiego nauczyciele i uczniowie klas ostatnich tych szkół. Projekt zostanie zrealizowany w ramach zadań:

 1. Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem BVTU;
 2. Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu, ze wsparciem BVTU;
 3. Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów oraz wsparcia BVTU;
 4. Opracowanie z partnerem BVTU wersji finalnej wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy;
 5. Wdrożenie rozwiązania do praktyki, z możliwym wsparciem BVTU;
 6. Wypracowanie rekomendacji dla instytucji użytkownika w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania, z możliwym wsparciem BVTU.

Istotą projektu będzie import rozwiązań partnera wraz ich adaptacją i rozbudową o nowe komponenty. Produktem będzie narzędzie ICT oraz Program edukacyjny pozwalające na konfrontacje własnego potencjału ucznia (czynniki wewnętrzne), planowany wybór szkoły ponadpodstawowej (wizja planowanego zwodu) z realiami tego zawodu. Narzędzie ICT oraz Program edukacyjny zostaną poddane testowaniu, a wersja ostateczna zastanie przekazana do zastosowania w szkołach podstawowych.