Program edukacyjny powstał w ramach projektu pn. ZAWODOWY KOMPAS – ODPOWIEDZIALNY WYBÓR SZKOŁY ZAWODOWEJ zrealizowanego we   współpracy ponadnarodowej przez Wyższą Szkolę Agrobiznesu w Łomży (Polska) z Bildungsverbund Thringer Unternehmen e. V. w Erfurcie (Niemcy). Celem Programu edukacyjnego jest zwiększenie u uczniów zdolności identyfikacji przyszłego zawodu w kontekście wyboru szkoły zawodowej.

Program edukacyjny z przewodnikiem będzie spełniał rolę poradnika metodycznego w praktyce dydaktycznej nauczycieli – koordynatorów szkolnych odpowiedzialnych za wdrożenie programu edukacyjnego Zawodowy kompas – odpowiedzialny wybór szkoły zawodowej.

Program edukacyjny składa się z Modułów których realizacja pozawala na przejście ścieżki edukacyjnej wykorzystującej metodologię ,,Lejka”. Zakłada ona pobudzanie i rozpoznawanie zainteresowań zawodowych ucznia wychodząc od obszarów ogólnych do sprecyzowania zainteresowań poprzez poznanie charakterystyki wybranych poszczególnych zawodów z ukierunkowaniem na specyfikę czynności zawodowych oraz uwarunkowań rynkowych zawodu.

Niniejszy program pozwala na zindywidualizowanie działań skierowanych do uczniów co ma zwiększyć efektywność pracy szkoły i wspierania uczniów w trudnym okresie przechodzenia z kształcenia podstawowego na etap kształcenia ponadpodstawowego.

Szkoły podstawowe które wdrożyły Program edukacyjny ,,Zawodowy kompas” z narzędziem ICT:

Szkoły zawodowe, które podpisały porozumienia o udostępnieniu swoich pracowni zawodowych szkołom podstawowym które wdrożyły Program edukacyjny ,,Zawodowy kompas” z narzędziem ICT:

Program edukacyjny ,,ZAWODOWY KOMPAS”
– diagnoza kompetencji zawodowych i orientacja zawodowa

Test przed

Rozpocznij pracę wypełniając test

Moduł 1

Przygotowawcza Orientacja Zawodowa – Diagnoza kompetencji zawodowych – testy i zadania

Moduł 2

Pogłębiona Orientacja Zawodowa – Testy i zadania umiejętności i zainteresowań zawodowych

Moduł 3

Właściwa orientacja zawodowa

Test po

Zakończ pracę wypełniając test

Program edukacyjny z przewodnikiem wdrożenia