Wersja finalna MODELU do testowania.

Model edukacyjnego wspierania absolwentów szkół podstawowych w odpowiedzialnym wyborze szkoły zawodowej
z zastosowaniem narzędzia ICT

Wprowadzenie w zakresie problemu rozwiązywanego w ramach projektu

Realizacja projektu jest odpowiedzią na zapisy Strategii „Europa 2020” zakładającej na inteligentny, trwały i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy jako sposób na przezwyciężenie słabości strukturalnych w gospodarce europejskiej, poprawę jej konkurencyjności i wydajności, a także wzmocnienie zrównoważonej społecznej gospodarki rynkowej. W zakresie edukacji w strategii przyjęto cele:

 • obniżenie odsetka osób wcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 proc.,
 • co najmniej 40 proc. osób w wieku 30–34 lata powinno posiadać wyższe wykształcenie.

Zgodnie z przyjętą zasadą wdrażania w państwach UE cele będą realizowane za pomocą szeregu działań podejmowanych zarówno na poziomie państw członkowskich, jak i na poziomie UE.

Z powyższym skorelowany jest PO WER w zakresie Działania 4 wspierając tworzenie nowych rozwiązań odpowiadających realizacji polityk publicznych krajowych (Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020 w zakresie celów strategicznych 2: Kompetencje klucz do przyszłości oraz 3 Wysoka jakość edukacji).

Problemem występującym na poziomie najniższym jest wypadanie uczniów z drugiego etapu kształcenia (szkoła ponadpodstawowa), migracja pomiędzy kierunkami kształcenia na tym poziomie, brak chęci wykonywania wyuczonego zawodu, kontynuacji i rozwijania ścieżki kariery edukacyjno zawodowej w oparciu o wybrany zawód. Źródłem powyższej sytuacji jest niewystarczające wspieranie uczniów kończących pierwszy etap kształcenia ogólnego (szkoła (podstawowa) zdolności do odpowiedzialnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia w tym kształcenia zawodowego.

Problem na wymiar horyzontalny i występuje nie tylko w Polsce ale i w państwach UE. Bezwzględny wymiar tego zjawiska wynosi w UE granicach od 5% do 15% populacji. Projekt zajmuje się jedną z determinantów niepowodzeń edukacyjnych, którą jest nieodpowiedni wybór szkoły zawodowej i związane z tym niekorzystne zjawiska;

– konsekwencja na poziomie indywidualnym: częstsze bezrobocie w tej grupie, zatrudnienie na niskim poziomie płacy i niskich wymaganiach, niższe bezpieczeństwo zatrudnienia, niższa aktywność obywatelska,

brak zdolności do podejmowania nauki i uczenia się przez całe życie.

– konsekwencje na poziomie krajowym: utrata dochodu narodowego, utrata wpływów podatkowych na wspieranie świadczeń państwowych, zwiększone zapotrzebowanie na pomoc społeczną, zmniejszone uczestnictwo w życiu politycznym, zmniejszona mobilność międzypokoleniowa, niższa efektywność wydatkowania pieniędzy na edukację publiczną.

Dlatego ideą projektu jest podwyższenie wiedzy uczniów szkoły podstawowej przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia poprzez opracowanie MODELU uwzględniającego możliwość nabycie wiedzy o przyszłym zawodzie w sposób selektywny w korelacji z predyspozycjami uczniów, z wykorzystaniem narzędzia ICT i współpracy z sektorem gospodarczym. Korzyścią współpracy ponadnarodowej będzie

CEL GŁÓWNY: lepsze dostosowanie w okresie 01/2019-12/2021 systemu kształcenia w Polsce na poziomie szkoły podstawowej do potrzeb rynku pracy przez opracowanie nowego rozwiązania z wykorzystaniem doświadczenia partnera ponadnarodowego BVTU, zawierającego Program edukacyjny z narzędziem ICT oraz Przewodnik podwyższającego zdolność uczniów szkół podstawowych do odpowiedzialnego wyboru kierunku kształcenia zawodowego oraz wdrożenie nowego rozwiązania w okresie do 12/2021 w 10 szkołach podstawowych.

Cel  opracowania

 Celem opracowania finalnej wersji Modelu jest finalne opracowanie jego struktury i zakresu merytorycznego i zawartości. Model w wersji finalnej uwzględnia wyniki konsultacji z Partnerem ponadnarodowym BVTU oraz rekomendacje z ekspertów polskich uzyskane podczas warsztatu heurystycznego.

Opracowanie Modelu odbyło się zgodnie z metodologią przyjęta we wniosku tj.:

 • opracowanie założeń wstępnej zawartości MODELU,
 • wymiana informacji i doświadczeń ekspertów polskich i ponadnarodowych BVTU w kontekście rozwiązań stosowanych przez partnera Niemieckiego i w Polsce,
 • import rozwiązań partnera i ich adaptacja i rozbudowa o nowe komponenty:
 • opracowanie programu edukacyjnego z narzędziem ICT.

Model jest twórczym wykorzystaniem rozwiązania partnera ponadnarodowego BVTU (Niemcy), który realizował projekt Berufsstart plus będący odpowiedzią na problem braku rozeznania przez uczniów kończących szkoły podstawowe realiów przyszłego zawodu związanych z wyborem kierunku kształcenia zawodowego.

W ramach zadania 1 uzyskano Cele szczegółowe tj.:

 • określono zawartość i strukturę MODELU w kontekście potrzeb użytkowników tj. :
 • uczniów kończących szkołę podstawową w ich wyborze dalszego kierunku kształcenia,
 • szkół podstawowych w zakresie dostępności narzędzi wspierających procesy edukacyjno-wychowawcze w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia i kształtowania kariery zawodowe,
 • oceniono skuteczność i efektywność MODELU w zakresie wspierania potrzeb GD,
 • zapewniono spójność MODELU z jego założeniami i przeznaczeniem.